Xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 đúng tiến độ

Đến nay các tỉnh, thành trên cả nước đều thực hiện tổng kết quá trình đổi mới giáo dục làm cơ sở xây dựng dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29.