Đề xuất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất, nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại.