An toàn đê điều trước mùa mưa bão - chủ động hành động sớm

Thời gian qua, Bắc Ninh là một trong những địa phương thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đê điều.