Đổi mới công tác tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn

Phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được xác định là khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.