FLC Faros trình biện pháp "giải cứu" cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

FLC Faros đã kiến nghị được hỗ trợ giải quyết nhanh hồ sơ đăng ký đổi người đại diện theo pháp luật, nhằm khắc phục tình trạng cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch.