Đề xuất sửa quy định về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông

20/06/2024 16:03

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT.

Dự thảo sửa đổi quy định về "Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông" như sau:

Về Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng và chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông.

Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Trưởng ban là Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Phó Trưởng ban là Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thư kí và các ủy viên. Tổ thư kí giúp việc Ban chỉ đạo gồm Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên, nghiên cứu viên và giảng viên.

Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông: Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông.

Thành phần Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông gồm các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên và giáo viên. Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông gồm có tiểu ban chương trình tổng thể và các tiểu ban chương trình môn học. Tiểu ban chương trình tổng thể có Trưởng tiểu ban đồng thời là Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông, các thành viên là trưởng tiểu ban xây dựng chương trình môn học. Số lượng thành viên mỗi tiểu ban có ít nhất 5 người. Quy chế hoạt động của Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông do Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông xây dựng trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông có nhiệm vụ xây dựng chương trình tổng thể và các chương trình môn học theo quy định.

Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chất lượng của chương trình giáo dục phổ thông; báo cáo Ban chỉ đạo kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến của các tổ chức, cá nhân và ý kiến của Hội đồng thẩm định chương trình về dự thảo chương trình; hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông.

Quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông

Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông thực hiện các công việc sau:

Xây dựng dự thảo chương trình tổng thể và xây dựng dự thảo các chương trình môn học.

Tổ chức thực nghiệm chương trình: Nội dung thực nghiệm tập trung vào những điểm mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiện tổ chức thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục. Việc triển khai thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch được Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

Xin ý kiến góp ý về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông. Tổ chức thẩm định chương trình tổng thể và các chương trình môn học theo quy định. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương


Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất sửa quy định về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông" tại chuyên mục Văn hóa - Giáo dục. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).